Jaarplan 2014

Voor het jaar 2014 heeft de stichting een aantal plannen. Deze worden hieronder besproken.

– Verbouwing
– Exploitatie (verhuur appartementen en overige ruimtes)
– Evaluatie

Verbouwing

Dit jaar is de stichting voornemens de pastorie te renoveren. Zowel de begane grond, bestaande uit verschillende ruimtes die gebruikt kunnen worden voor verhuur aan verschillende partijen (zowel religieus als commercieel, als de appartementen op de bovenverdiepingen. Het doel is op deze manier extra inkomsten te genereren. In het externe document ‘bouwplan’ wordt dit verder toegelicht.

Begroting

De verbouwing zal gefinancierd worden met bestaande gelden, afkomstig uit de stichting Kanjermonument.

Voor lopende zaken met betrekking tot de stichting tot beheer van de Hofkerk is de volgende beperkte begroting opgesteld:

Tijdlijn

De verbouwing zal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Doel is om in september te beginnen met de verbouwing, zodat deze begin 2015 gereed is.
Er wordt gestreefd om alle appartementen te verhuren zodra de woningen opgeleverd kunnen worden.
Plan is om gedurende 2014 de meeste ruimtes op de begane grond te verhuren. Dit kan zowel door een vaste huurder voor bijvoorbeeld iedere dinsdag, als eenmalige congressen / concerten etc.

Exploitatie

Voor de exploitatie van de Hofkerk wordt onderscheid gemaakt tussen de appartementen en de overige ruimtes.

Verhuur appartementen

Voor de appartementen zullen huurders worden gezocht. Aangezien de woningen zich in een kerkgebouw bevinden zal een aantal richtlijnen worden opgesteld. Dit heeft zowel betrekking op hoe de huurders geselecteerd zullen worden, als huisregels e.d.

Verhuur overige ruimtes

Doel van de verhuur is om een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren. Idealiter door middel van incidentele verhuur van de verschillende ruimtes. Op deze manier kan de Hofkerk ook haar functie goed uitoefenen als ruimte waar iedereen kan samenkomen. Een kleine groep geïnteresseerden kan bijvoorbeeld wekelijks een paar uur samenkomen voor Bijbelstudie. Maar een groep jongeren die een filosofische werkgroep wil oprichten of een organisatie die een congres over duurzaamheid wil geven moet ook gebruik kunnen maken van de ruimtes die de Hofkerk biedt.
Het vinden van huurders kan op verschillende manieren plaatsvinden:
Door middel van kennissen uit eigen kring en / of bestaande huurders
Externe beheerder. Deze beheerder zal verantwoordelijk zijn voor de praktische zaken zoals het rondleiden van en contact met eventuele huurders / geïnteresseerden voor bruiloften, begrafenissen, zaalhuur, etc. als mede het zoeken naar nieuwe partijen. Een toelichting hierop is te vinden in het document ‘taakomschrijving beheerder’.
Het bestuur heeft nog geen beslissing hierover genomen. Dit jaar zal gekeken worden in hoeverre externe hulp benodigd is of dat hulp van de huidige vrijwilligers voldoende is.

Bewaren