Beleidsplan 2020-2022

Beleidsplan 2020-2022

Doelstelling
De stichting heeft conform haar statuten de volgende doelstelling:
Doelstelling
1. De Stichting Ontwikkeling en Beheer van de Hofkerk heeft als doel:
• Het ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van het Rijksmonument de
Hofkerk met pastorie en tuin aan de Linnaeushof 93-94 te Amsterdam
• Het doen functioneren van dit gebouw als kerk; en het doen gebruiken van dit gebouw
voor andere bestemmingen, die met de onder genoemde bestemming verenigbaar zijn, en het verrichten
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
• Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk

3. De stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door zorg te dragen voor het in stand
houden van het hiervoor in lid 1 onder a vermelde registergoed, het (laten) verrichten van het
noodzakelijke onderhoud en exploiteren van dit registergoed.

Wijze van verwezenlijking
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door in opdracht van de eigenaar de
binnenruimtes en de buitenruimte van genoemd Rijksmonument zo in te richten opdat met inachtneming
van het oorspronkelijke gebruik multifunctioneel gebruik mogelijk is.

Voorwaarde is dat het multifunctionele gebruik dient een netto bijdrage levert aan de
instandhouding van het Rijksmonument.
Ontwikkelingen
De begane grond van de pastorie wordt thans gebruikt voor allerlei buurtactiviteiten, zoals een
ontmoetingsruimte voor senioren en mantelzorgers.
Iedere week worden er activiteiten georganiseerd zoals een film, een lezing, een cursus. Ook
worden er buurtvergaderingen gehouden. De ruimten worden voor deze buurtactiviteiten gratis
beschikbaar gesteld.
Op de begane grond van de pastorie is voor een gedeelte kantoorruimte in verhuur. Er wordt thans
gewerkt aan de renovatie van de tuin.
Het kerkgebouw wordt naast de primaire functie voor de eredienst ook gebruikt voor concerten en
bijeenkomsten. In 2020 zijn in de noordelijke dwarsbeuk toiletten aangelegd.
In maart 2021 zal met de bouw van de hellingbaan worden begonnen. Op deze manier komen de
buurtactiviteiten ook beschikbaar voor mindervalide buurtgenoten.
Voor 2022 volgt een energieplan kerk voor kerk en pastorie en komt er een renovatieplan voor pand
Linnaeushof 85.

De stichting heeft in 2021 kerk- en pastorieruimte ter beschikking gesteld van een aantal
huisartsenpraktijken om veilig te kunnen vaccineren.

Verduurzaming
De stichting zet zich in voor de verduurzaming van het gebruik van het Rijksmonument. Voorbeelden
zijn:
Volledige isolatie van de pastorie; Overschakeling op het gebruik van ledverlichting; Plaatsing
zonnepanelen op de pastorie in 2021.

Verantwoording
De fondsen en inkomsten die de stichting verwerft, worden uitsluitend ingezet voor het in stand
houden van de kerk, pastorie en kerktuin, zowel als gebedshuis, alsook voor het bredere
maatschappelijke functioneren als buurtcentrum, concertruimte, expositieruimte en park. Er bestaat
geen winstoogmerk.

Bestuur Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit zes leden.
Wim Nypels, voorzitter Tim Stok, penningmeester Caspar van der Leeuw, lid Olaf Olmer, secretaris
Kees de Haan, adviseur Henny Steggerda, adviseur

Beloningsbeleid
Conform de ANBI voorschriften bestaat het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers, die geen enkele
vergoeding ontvangen.

Contact
Het bestuur van de Stichting is gevestigd in Amsterdam.

Schriftelijk bereikbaar op het adres:
Parochie HH. Martelaren van Gorcum / Hofkerk Linnaeushof 94
Email: secretariaat@hofkerk.amsterdam